Γέφυρα Άρτας

Στους πτεριγότοιχους πραγματοποιήθηκε εκσκαφή έως το επίπεδο θεμελίωσης και δημιουργήθηκε υποθεμελίωση των πτερυγότοιχων με μικροπασσάλους. Οι ρηγματώσεις στους πτερυγότοιχους αποκαταστάθηκαν με τσιμενετενέσεις και κλειδιά συρραφής. Πραγματοποιήθηκαν βαθιά αρμολογήματα από κονίαμα με μίγμα τσιμέντου και επιλεγμένης άμμου ποταμού. Το 1930 είχαν τοποθετηθεί στα αρχικά βάθρα της γέφυρας μπετονένιες προσθήκες, πάνω στις οποίες το 1945 στηρίχθηκε σιδερένια γέφυρα. Οι προσθήκες προκαλούσαν αισθητικά και στατικά πρόβλημα, για αυτό καθαιρέθηκαν. Η καθαίρεση της πρώτης στρώσης του οπλισμού και του σκυροδέματος έγινε με θερμική λόγχη και το υπόλοιπο με διογκούμενη κονία.